Структурна Геология

Структурна геология

Структурната геология изучава триизмерната форма на геоложките тела. При структурните изследвания се извършват геометрични измервания. Въз основа на тези измервания се правят обосновани предположения за това как формата на телата (пластове, жили, дайки, диапири, щокове и др.) се е изменяла в хода на геоложката история. Анализа на деформационната история позволява да се реконструира напрегнатото състояния в земната кора, като се …Read the Rest

Структури в седиментни скали

Тези структури са формирани едновременно с отлагането на частиците на седиментните скали или непосредствено след това в процеса на уплътняване на пакета от скални пластове. Тези структури непосредствено отразяват ролята на гравитацията при изграждането на скалите и затова чето се използват за определяне на „долнище и горнище“ на пласт, необходими за прилагането на принципа на суперпозицията.

Структури и текстури в магмени скали

В магмените скали рядко с срещат видими слоеве. Тези скали се формират при кристализацията на огнетечна топилка наречена магма, която е с приблизително еднакъв състав за ограничен обем от пространството. Въпреки това в тях се срещат специфични строежни елементи, които биват главно от три типа: 1.Плоско паралелна или линейна подредба на минерали, която се дължи на механическа преориентация на минералите …Read the Rest

Мезоструктури в метаморфни скали

В процеса на метаморфни преобразувания, наложени върху седиментни, вулкански или магмени скали се променят минералния състав и взаимоотношението между строежните елементи на първичните скали (протолитите). Тези преобразувания настъпват под влиянието на високи температури и на налягания, действащи през продължителен период от време. Промяната на формата настъпва вследствие на кристализация на нови минерали, деформация на кристалите на старите минерали и/или миграция …Read the Rest

Деформационни структури

Под деформация се разбира промяната на първичната форма на скалното тяло. Деформацията може да е свързана освен с промяна на формата също и с промяна на обема на геоложкото тяло или с преместване на цялото тяло или на отделни негови елементи на значително разстояние. Деформационните структури издават процеса на деформация и насочват специалистите към един или друг деформационен механизъм и/ …Read the Rest

Структури на срязване

Според пластичността на материала, подложен на срязване се разграничават крехки, крехко- пластични, пластично-крехки и пластични срязвания. В областта на срязването скалата променя строежа си, като се формират различни преходни разновидности между разломните брекчи характерни за крехкото срязване и милонитите характерни за пластичното срязване. Структурите на срязване обикновено издават наличието на разломи или зони на пластично срязване. Чрез тях често може …Read the Rest